umutburakunal - adjectıves
   
  UMUT BURAK UNAL-anasayfa
  ANGLIA sınavına hazırlık
  2015-2016 çalışma takvimi
  LİSE
  yorumlarınız-iletişim
  6.SINIF 1. DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  7.SINIF 1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  8.SINIF1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  2. dönemPROJE ve performans görevleriKONULARI
  8. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  7. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  6. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  ÖNERDİĞİM WEB SAYFALARI-LİNKLER
  İNGİLİZCE SEVİYENİZİ ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARIYLA SINAYABİLİRSİNİZ
  EXTRA
  => BEFORE BEGINNING SOMETHİNG
  => adjectıves
  => yalnızız romanından çevirim
  => öğrenci ürün dosyaları için dosya
  => okuduğunuz kitaplar için özet formu(ürün dosyanıza koyunuz)
  => DÜZENSİZ FİİLLER ZAMAN TABLOSU
  => TÜRKÇE ÜZERİNE
  => BİR ÖĞRETMENİN UNUTMAMASI GEREKENLER
  => türkçe mize giren ingilizce kelimeler
  => öğretmenin işi
  Galeri
  SPOT ON SÖZLÜK
  DYNED PROGRAMI HAKKINDA
  puzzles-bulmacalar-tekerlemeler
ADJECTIVES 
ABNORMAL: anormal 
Above yukarısında 
Acceptable kabul edilebilir 
Accidental kaza eseri 
On account krediyle veresiye 
Accurate doğru, tam 
Active Actual gerçek doğru 
Actually gerçekten aslında 
Adaptable yeni koşullara uyarlanabilen 
Admiring hayranlık gösteren 
Advanced ilerlemiş, ileri 
Afraid korkmuş 
Against karşı 
Ageless yaşlanmayan eskimeyen 
Aimless amaçsız 
Alert uyanık tetikte olan 
Alive diri 
Alone yalnız 
Aloud yüksek sesle 
Amazing şaşırtan hayrete düşüren
 Ambitious başarma tutkusuyla yanıp tutuşan 
Anarchic anarşist 
Ancient antik 
Annual yıllık 
Anxious about endişeli kaygılı 
Apparent açık belirgin aşikar 
Applicaple uygulanabilir 
Appropriate uygun yerinde 
Asleep uykuda 
Available var elde edilebilir 
Aware farkında haberdar 
Awful korkunç berbat 
Bad kötü 
Balanced dengeli 
Better daha iyi 
Bad tempered aksi huysuz 
Bare çıplak 
Basic temel 
Beautiful güzel 
Believable inanılır 
Beloved sevgili aziz 
Bebeficent yardımsever cömert 
Blessed kutsal kutsanmış 
Blind kör 
Bloody kanlı 
Bold cesur 
Brave cesur 
Broken kırık kırılmış 
Busy meşgul 
Calm sakin 
Careful dikkatli 
Carefree tasasız dertsiz 
Careless dikkatsiz 
Central merkezi 
Certain kesin kat i 
Cheap ucuz 
Characteristic tipik 
Cheeky yüzsüz arsız 
Cheerful neşeli keyifli 
Childish çocuksu 
Circular dairesel yuvarlak 
Civil sivil 
Classic 
Clean temiz 
Clear açık 
Clever akıllı zeki 
Close yakın 
Colorful renkli 
Comic 
Commercial ticari 
Common ortak
 Communicative konuşkan
 Compatible uyumlu geçimli
 Complex 
Comprehensive geniş kapsamlı 
Consciously bilinçli olarak 
Conservative tutucu muhafazakar 
Considerable önemli hatırı sayılır 
Constant değişmez sabit 
Contemporary çağdaş 
Continuous sürekli 
Convincing ikna edici 
Cooperative işbirliği yapan 
Correct doğru 
Corresponding bir şeye karşılık olan 
Courageous yürekli mert 
Coward korkak ödlek 
Crazy çılgın 
Creative yaratıcı 
Criminal suça ait 
Crowded kalabalık 
Cruel zalim acımasız 
Cultured kültürlü 
Curious meraklı 
Dangerous tehlikeli 
Dark karanlık
 Dead ölü 
Deaf sağır 
Decidedly kesinlikle katiyetle
 Delicate kırılgan hassas 
Delicious lezzetli 
Delightful hoş güzel zevkli 
Demonstrative gösteren kanıtlayan 
Dependent muhtaç bağımlı 
Deppressed morali bozuk 
Deserve hak etmek 
Desperate umutsuz 
Determined azimli kararlı 
Difficult 
Different
 Dirty
 Direct 
Disappointed hayal kırıklığına uğramış 
Displeased hoşnutsuz 
Disrespectful saygısız 
Distinctive kolaylıkla ayırt edilebilen kendine özgü Documental belgesel 
Dramatic 
Easy kolay
 Effective etkili tesirli 
Efficient verimli 
Effortless zahmetsiz 
Elder yaşca daha büyük
 Emergency acil 
Endless sonsuz 
Energetic enerjik faal
 Enjoyable zevkli eğlenveli 
Enormous kocaman muazzam
 Enough yeterli 
Entertaining eğlendirici 
Entire bütün tamam hepsi 
Equal eşit 
Eternal ebedi ve ezeli 
Eventual nihai en sonunda olan
 Exact tam kesin 
Excellent mükemmel 
Exciting heyecan verici 
Excited heyecanlanmış 
Exhausted tükenmiş bitkin 
Expensive pahalı 
Experienced tecrübeli 
Extra Extreme aşırı 
Fabulous harila süper 
Faithful sadık vefakar 
Familiar tanıdık aşina 
Fanatic 
Famous ünlü 
Far uzak 
Few az sayıda 
Fascinating merak uyandırıcı 
Fashionable modaya uyan şık 
Fast hızlı 
Fatal ölümcül 
Favorite 
Feaarful korkunç 
Fearless korkusuz 
Fierce şiddetli vaki 
Final son 
First ilk 
Financial mali 
Foreign yabancı dış 
Forward ileride olan 
Fragile kolaylıkla kırılan 
Free serbest özgür 
Freezing dondurucu 
Frequent sık sık tekrarlanan
 Fresh taze 
Friendly cana yakın sıcakkanlı 
Frightening korkutucu 
Frightened korkmuş 
Frozen donmuş 
Fruitful verimli 
Frustrating sinir bozucu
 Full dolu 
Full time tam gün 
Funny komik 
Functional işlevsel 
Furious çok öfkeli küplere binmiş 
General genel 
Giant dev 
Gentle yumuşak kibar 
Glad mutlu memnun 
Generous cömert 
Glorious çok şerefli yüceltmeye değer 
Good 
Graceful zarif 
Gradual derece derece olan yavaş olan 
Grand büyük görkemli 
Greedy açgözlü 
Guilty suçlu 
Happy mutlu 
Hard sert zor sıkı 
Harmful zararlı
 Harmless zararsız 
Hateful nefret edilen nefret dolu 
High yüksek 
Hot sıcak 
Heavy ağır 
Humanist Humble alçakgönüllü mütevazi 
Hungry aç 
İdealist 
İll hasta 
İllegal yasadışı 
İmaginary hayal ürünü 
İmaginative hayal gücü kuvvetli 
İmmediately hemen derhal
 İmmoral ahlaka aykırı 
İmmortal ölümsüz 
İmpolite kibar olmayan İ
mpressive duyguları etkileyen etkileyici
 İncorrect doğru olmayan, düzeltilmemiş 
İndefinite belirsiz 
İndependent bağımsız
 İndividual bireysel 
İnefficient etkisiz, istenen etkiyi uyandırmayan 
İnfinite sonsuz sınırsız 
İnformal resmi olmayan 
İnsane deli çıldırmış 
İnsecure emniyetsiz 
İntellectual akla ait , zihinsel, yüksek zeka sahibi İntensive yoğun şiddetli 
İronic alaysı 
İrresistable karşı konulmaz dayanılmaz 
İrregular düzensiz kuralsız 
İrresponsible sorumsuz 
Jealous kıskanç 
Keen on –e meraklı hevesli 
Large geniş 
Late geç 
Lazy tembel 
Leading önde giden liderlik eden 
Legal yasal 
Lovely hoş sevimli 
Low alçak 
loyal sadık vefalı 
Lucky şanslı 
Luxurious lüks 
Mad sihirli 
Main asıl esas 
Major büyük asıl 
Manual el ile çalışan 
Marked işaretli 
Meaningful anlamlı 
Medium sized orta boylu 
Mental akıl ile ilgili zihinsel 
Middle aged orta yaşlı 
Miraculous mucizevi 
Mistaken yanlış yanlış fikre dayanan 
Misunderstood yanlış anlaşılmış 
Mxed karışık 
Modern 
Modest alçakgönüllü gösterişsiz 
Mystical gizemli 
Narrow dar 
Narrow minded dar görüşlü 
National ulusal 
Naughty yaramaz 
Necessary gerekli 
Needless gereksiz lüzumsuz 
Nervous sinirli gergin 
Natural doğal 
Nice hoş 
Nonsense saçmalık(N) 
Obedient uysal söz dinleyen 
Obligatory mecburi zorunlu 
Obvious bariz açık aşikar 
Occasional arasıra olan 
Odd garip acaip
 Official resmi 
Old eski yaşlı
 Optimistic iyimser 
Ordinary sıradan 
Original 
Outgoing sempatik cana yakın 
Outstanding seçkin göze çarpan 
Pale soluk solgun 
Panicky paniğe kapılmış kolayca kapılan
 Particular belirli özel 
Passive eylemsiz 
Patient sabırlı 
Peaceful huzurlu sakin 
Peculiar to -e özgü 
Perfect mükemmel 
Periodical süreli periyodik 
Permanent kalıcı daimi
 Personal kişisel 
Persuasive ikna edici
 Pesimistic kötümser 
Pleasant hoş güzel 
Pleased memnun 
Plentiful bol 
Polite kibar 
Poisonous zehirli
 Political 
Popular 
Potential olası muhtemel 
Practical kullanışlı elverişli 
Preferable tercih edilir 
Present mevcut 
Pretty şirin 
Previous önceki evvelki 
Prime önemli başlıca 
Primitive ilkel 
Private özel 
Probable olası muhtemel 
Productive üretken
 Professional 
Proper uygun münasip 
Qualified nitelikli 
Quick çabuk Quiet sessiz 
Quite oldukça 
Rapid hızlı 
Rare nadir az bulunur 
Reasonable makul 
Refreshing canlandırıcı 
Regular düzenli 
Reliable güvenilir 
Religious dini 
Remarkable dikkate değer
 Respectful saygılı 
Responsible sorumlu 
Right handed sağ elini kullanan 
Romantic 
Royal krala ait 
Rude kaba nazik olmayan 
Sad üzgün 
Safe güvenli 
Satiric hicivli 
Satisfactory memnun edici doyurucu 
Scientific bilimsel 
Secret gizli 
Secular laik 
Selective seçici 
Shy utangaç 
Selfish becil 
Sensitive duyarlı hassas 
Sentimental duygusal 
Separate ayrı 
Serious ciddi 
Several birkaç
 Shameful utanç verici 
Shameless utanmaz
 Sharp keskin 
Shiny parlak 
Short kısa 
Sick hasta 
Significant kayda değer önemli 
Silly aptal ahmak 
Similar benzer 
Simple basit 
Sincere içten samimi 
Sleepy uykulu 
Slow yavaş 
Smart zeki akıllı 
Snowy karlı 
Sociable girgin sokulgan
 Soft yumuşak 
Solid katı sıvı olmayan 
Sophisticated ince zevkli kişilere hitap eden 
Sorrowful kederli 
Sorry üzgün pişman 
Special özel 
Spritual ruhla ilgili ruhi 
Splendid şahane
 Strange yabancı tuhaf 
Strong güçlü 
Sudden ani 
Sufficient yeterli kafi 
Suitable uygun münasip 
Sure emin, muhakkak 
Suspicious şüpheli kuşku içinde 
successfull başarılı 
Sweet tatlı sevimli 
Sympathetic sempatik 
Talkative konuşkan 
Tall uzun 
Technical 
Temporary geçici 
Terrible berbat 
Thin zayıf 
Thankful minnet dolu 
Thirsty susamış 
Thoughtful düşünceli 
Tight sıkışmış gergin 
Tolerant hoşgörülü 
Tragic feci üzücü 
Trustworthy güvenilir 
Typical tipik 
Universal evrensel 
Untidy düzensiz
 Urgent acil 
Useful yararlı kullanışlı
 Valuable değerli kıymetli 
Variable değişken kararsız 
Various çeşitli 
Violent şiddetli zorlu 
Virtuous erdemli 
Visible görünür 
Vital hayati 
Warm ılık 
Weak zayıf güçsüz 
Wide geniş 
Wonderful harika 
Worthless değersiz 
Worthy değerli 
Wrong yanlış 
Young genç